Verkoopsvoorwaarden

 1. Alle klachten moeten binnen acht dagen na levering geschieden.

 2. Hout is een natuurlijk product onderhevig aan alle weersomstandigheden. Hierdoor kunnen barsten en lichte vervormingen ontstaan. Deze worden als normaal beschouwd en beïnvloeden de kwaliteit niet; ze vallen bijgevolg buiten de garantie. Onbehandelde houtsoorten vallen ook buiten de garantie. In geval van garantie worden kosten zoals transport en werkuren niet vergoed.

 3. Facturen zijn betaalbaar op 30 dagen zonder korting. 12% verwijlintresten zijn van rechtswege verschuldigd en zonder ingebrekestelling vanaf de factuurdatum. In geval van betwisting is alleen de rechtbank van Dendermonde bevoegd. Bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijn, wordt het factuurbedrag verhoogd met 15%, met een minimum van €50,00 als forfaitaire vergoeding voor de schade als gevolg van de ontijdige betaling.

 4. Wij zijn nooit verantwoordelijk voor schade en/of ongevallen, veroorzaakt bij het gebruik en/of verwerking van de geleverde goederen.

 5. Alle goederen, zelfs indien franco, reizen op risico en gevaar van de koper.

 6. De leveringstermijn wordt enkel gegeven bij wijze van inlichting. Het overschrijden van de leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding.

 7. Eigendomsvoorbehoud: de eigendom van de verkochte goederen zal slechts na integrale betaling van de prijs aan de koper worden overgedragen.

 8. Wij behouden ons het recht om op ongeacht welk moment de constructie van onze producten te wijzigen zonder vooraf te verwittigen en zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig aan te passen.

 9. Alle speeltoestellen zijn uitsluitend voor privaat gebruik.

 10. Wanneer toegang verleend wordt tot een terrein voor levering, verklaart de koper hiermee dat de grond voldoende verstevigd is om het voertuig te dragen.

 11. Bij montage door HOUTLAND is de koper verantwoordelijk voor alle eventuele ondergrondse verborgen obstakels.

 12. Alle tekeningen, foto’s, teksten, lay-out van folders en website, etc. zijn copyright en mogen niet verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.